Treść Klauzuli informacyjnej RODO. Wysyłanie zapytania oznacza zapoznanie się z treścią tej klauzuli i jej akceptację.

Ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natalia Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Święty Spokój Natalia Więcek z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 6/10, 09-400 Płock (dalej: „Święty Spokój”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@swietyspokoj.eu lub na ww. adres korespondencyjny.

2. Przetwarzane dane osobowe i sposób ich pozyskania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach przesłanego zapytania, do których należą:

 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,

a także takie dane jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – na zasadach i w celach określonych w Polityce prywatności , ewentualnie inne podane przez Panią/Pana dane osobowe, pozyskane w związku ze skorzystaniem przez Panią/Pana z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej https://www.swietyspokoj.eu.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Abyśmy mogli świadczyć usługę na rzecz gabinetu Święty Spokój, podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 • w celu wykonania obsługi Pani/Pana zapytania, w szczególności identyfikacji nadawcy, kontaktu celem doprecyzowania lub uzupełnienia zapytania, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przekazania treści, w tym oferty, podejmowania czynności doradczych – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celu przechowywania zapytań ofertowych, ofert, wycen, kalkulacji – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celach handlowych lub marketingowych produktów lub usług  – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celu wykonania ciążących na Święty Spokój obowiązków prawnych – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celach archiwalnych, dowodowych, analitycznych i statystycznych – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • w celach technicznych i administracyjnych, w tym administrowania stroną internetową – na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. pracownikom lub współpracownikom Święty Spokój, którym dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do świadczenia usługi, w tym w szczególności obsługi zapytania oraz obsługi serwisu,
 2. zewnętrznym dostawcom usług, w tym w szczególności dostawcom usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych (w szczególności: dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom hostingowym, firmom kurierskim i pocztowym), dostawcom usług prawnych i doradczych,
 3. innym podmiotom, uprawnionym do przetwarzania tychże danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Z podmiotami zewnętrznymi (takimi jak dystrybutorzy, firmy z branży IT), którym będą udostępniane Pani/Pana dane osobowe, Święty Spokój zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tylko przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli dane nie są niezbędne do innych celów niż ten, którego zgoda dotyczyła) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych (o ile dane nie są niezbędne do przetwarzania w innym celu niż ten, którego dotyczy sprzeciw). Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe podlegać będą usunięciu lub zanonimizowaniu w taki sposób, by nie było możliwe ustalenie tożsamości w oparciu o zanonimizowany zestaw danych.

W niektórych wypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w szczególności, gdy jest to niezbędne do celów statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

6. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pani/Pan:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (poprawienia) w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – dla celów dowodowych Święty Spokój prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną,
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda może ją Pani/Pan wycofać  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Święty Spokój prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonać wysyłając odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@swietyspokoj.eu.

7. Profilowanie danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe wraz z innymi danymi pochodzącymi np. z plików cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na dopasowywaniu treści serwisu, do Pani/Pana lokalizacji, zainteresowań, preferencji i oczekiwań. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach statystycznych i analitycznych, do których możliwe jest użycie narzędzi takich, jak na przykład Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads. Informacje, które w ten sposób otrzymujemy wykorzystujemy głównie do poprawy jakości świadczonych usług.

8. Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla możliwości przesłania zapytania i uzyskania odpowiedzi.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w tych w celach może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.